Patrycja Wojtas: Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu

wystawa w ramach konkursu TIFF Open

6–20.09.2018

Galeria Arttrakt

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław

W swoim najnowszym projekcie Patrycja Wojtas posługuje się krajobrazem, aby opowiadać o skomplikowanych związkach człowieka z naturą.

Artystka uważnie przygląda się tej trudnej relacji poprzez pryzmat przemijania, opierając się na nierozłącznie związanej z fotografią kategorii: pamięci. Za punkt wyjścia obiera historie znikania kilkunastu polskich miejscowości, które najpierw padły ofiarą procesów industrializacji i intensywnego przekształcania otoczenia, aby później zostać odzyskane przez przyrodę. Fotografując widoczne w krajobrazie pozostałości próbuje przeniknąć do przeszłości i odszyfrować nieczytelny palimpsest. Jednocześnie z pomocą archiwalnych zdjęć tropi ślady dawnych zdarzeń, a we wspomnieniach ówczesnych mieszkańców nasłuchuje echa minionego czasu. Można powiedzieć, że laureatka tegorocznego konkursu TIFF Open, staje się archeolożką pamięci i krajobrazu.

Podejmowane przez artystkę działania nie są jednak wyłącznie próbą ocalenia od zapomnienia i utrwalenia na kliszy znikających bezpowrotnie odprysków minionych zdarzeń – mówi kurator wystawy Daniel Filipek. Fotografka spogląda nie tylko na przeszłość i teraźniejszość, ale kieruje swoją uwagę również ku przyszłości.Projekt Patrycji Wojtas można odczytywać jako wizję „świata bez nas” i przypomnienie, jak niepewne są dalsze losy cywilizacji, a nawet ludzkiego gatunku, zwłaszcza w kontekście obecnej epoki zdominowanej działalnością człowieka. Tym samym praca fotografki wpisuje się w perspektywę humanistyki ekologicznej i kwestionuje postrzeganie człowieka jako centrum wszechświata. Zmusza nas również do reinterpretacji znaczenia ludzkiej działalności w dziejach planety Wszak wszystko co stałe, rozpłynie się kiedyś w powietrzu.


kurator: Daniel Filipek

Patrycja Wojtas (ur. 1990) – artystka wizualna, mieszka i pracuje w Warszawie. Studiowała fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej (PWSFTViT) im. Leona Schillera w Łodzi. Współpracowała z Fundacją Archeologia Fotografii, m.in. przy książkach Emulsja i LUX. Prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych m.in. na Fotofestiwalu w Łodzi, Opolskim Festiwalu Fotografii oraz w Øksnehallen w Kopenhadze. Publikowała w magazynach takich jak “TRIP MAG”, “YET Magazine”, “Fresh From Poland”, “FotoRoom”, “Szum”, “Zwykłe Życie”. Uczestniczka warsztatów FOMU Photobook Workshop w Antwerpii organizowanych przez Liège Photobook Festival oraz finalistka OŁPEN KOLA w Szczecinie organizowanego przez kolektyw kuratorski LAJT (Cache). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2016 roku realizuje projekt Kruszywo, który zamierza sfinalizować w postaci książki fotograficznej. Interesuje ją relacja człowieka z naturą, ślady ludzkiej ingerencji, związki fotografii i krajobrazu jako nośnika pamięci oraz działania interdyscyplinarne.

Program wydarzeń towarzyszących

sobota, 8.09.2018, 16.45
Oprowadzanie kuratorskie

//

Patrycja Wojtas: All That Is Solid Melts into Air

exhibition in the frame of TIFF Open competition

6–20.09.2018

Arttrak Gallery

1/1 Ofiar Oświecińskich Street, Wrocław

In her latest project, Patrycja Wojtas employs landscape to tell a story of complicated relationships between humanity and nature.

The difficult connection is carefully explored by the photographer from a perspective of passing, based on a category inherent to the medium – memory. A complex process of disappearance of several polish villages – once rural areas, later industrialised and heavy transformed, now slowly reclaimed by nature – becomes a starting point of the story. By capturing visible marks in the landscape the author comes back to the bygone days and decodes the palimpsest. Using memories and archive photos of the former inhabitants helps her to follow the traces of the elapsed events and hear an echo of the past. One may say the winner of this year’s TIFF Open competition becomes an archeologist of both
memory and landscape.

The artist’s praxis is not only an attempt of preserving irretrievably disappearing chips of the foregone events – says the curator, Daniel Filipek. The photographer visually examines not only the past and present, but also considers the future. The project could be interpreted as a vision of “the world without us” and a reminder how fragile is the future of the civilisation, or even the human species, especially in the context of the contemporary era dominated by our activity. Therefore, the project refers to the ecological humanities and questions the anthropocentric paradigm. Moreover, it forces us to redefine the importance of humankind, in the whole history of our planet – adds the curator. – As one day all that is solid, will melt into air.

curator: Daniel Filipek

Patrycja Wojtas (born 1990) – visual artist, lives and works in Warsaw. She studied photography at the PWSFTViTr in Łódź. She cooperated with the Archeology of Photography Foundation, including with Emulsja and LUX books. She presented her works at group exhibitions, including at the Fotofestiwal in Łódź, the Opole Festival of Photography and at Øksnehallen in Copenhagen. She has published in magazines such as “TRIP MAG”, “YET Magazine”, “Fresh From Poland”, “FotoRoom”, “Szum”, and “Zwykle życie”. Participant of the FOMU Photobook Workshop in Antwerp organized by the Liège Photobook Festival and the finalist of the OŁPEN KOLA in Szczecin organized by the curatorial collective LAJT (Cache). Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. Since 2016, she has been implementing the Kruszywo project, which he intends to finalize in the form of a photographic book. She is interested in the relationship between human and nature, traces of human interference, relationships of photography and landscape as a carrier of memory and interdisciplinary activities.

Events programme:

Saturday, 8.09.2018, 4.45 p.m.
Curator tour

---

TIFF Festival 2018 // Współpraca

Tegorocznym tematem TIFF Festival jest Współpraca. Będziemy się skupiać na wszelkiego rodzaju kolaboracjach, kolektywach, a nawet odmowach kooperacji czy na rozmywaniu się autorstwa. Jak zmieniają się formy kolaboracji na poziomie cyfrowych społeczności? Na czym polega współpraca artystów w zakresie tworzenia przez niego dzieła? Jak można współdziałać z różnymi instytucjami bądź mediami? Na te pytania będzie starał się odpowiedzieć TIFF Festival w roku 2018. Podczas tej edycji pokażemy projekty z jednej strony opowiadające historię o różnych wymiarach współpracy, a z drugiej takie, które same powstały w wyniku takiej kooperacji. Tradycyjnie odbędzie się również otwarty konkurs, w ramach którego wybierzemy najciekawsze zgłoszone projekty, by pokazać je na wystawach. Program uzupełnią spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia.

W tym roku zaprosiliśmy do Rady Programowej nie tylko kuratorów zewnętrznych, ale również naszych partnerów z galerii, gdzie odbędzie się Program Główny. Chcemy, by od początku tworzyli razem z nami wystawy odbywające się w ich przestrzeniach.

Autor

Patrycja Wojtas

Links

Start date

End date

2018-09-06

2018-09-20

ARTTRAKT GALLERY

ARTTRAKT Gallery is located at the intersection of Ofiar Oświęcimskich Street and Solny Square in Wrocław, in a part of a Renaissance tenement house reconstructed after the II World War. It used to belong to a Wrocław patrician, Heinrich von Rybish, n.b. an art collector. After the War, the flat on the first floor of the building was a home of Eugeniusz Geppert – an artist, painter, founder and the first Rector of the State Higher School of Visual Arts (PWSSP); he lived and worked there together with his wife, Hanna Krzetucka – a painter and initiator of Eugeniusz Geppert Competition.

 

 

Address:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
Mobile: 502581905
Email: galeria@arttrakt.pl
Opening hours:
Tuesday – Friday: 14:00-18:00;
Saturday: 11:00-15:00